ေရးဆြဲမိခဲ့ေသာ 2D ပံုရိပ္မ်ား

ေရးဆြဲမိခဲ့ေသာ 2D ပံုရိပ္မ်ား

jungirl

Read the rest of this entry

Advertisements

U Aye Myint (Burmese Design Through Drawings)

U Aye Myint (Burmese Design Through Drawings)

 

Burmese Design

 

Read the rest of this entry

ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ရိုးရာဒီဇိုင္းမ်ား အပိုင္း (၁၊ ၂၊ ၃)

ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ရိုးရာဒီဇိုင္းမ်ား အပိုင္း (၁၊ ၂၊ ၃)

ျမန္မာကႏုတ္ပန္းမ်ား
ဦ:ဘသာ
(ရိကၡာေတာရ ပန္းခ်ီအႏုပညာအုပ္)

 

MM Kanote

Read the rest of this entry

ျမန္မာမႈအႏုပညာပန္းပေဒသာႏွင့္ အဆင္တန္ဆာမ်ား စာတြဲ(၅)

ျမန္မာမႈအႏုပညာပန္းပေဒသာႏွင့္ အဆင္တန္ဆာမ်ား စာတြဲ(၅)
ေရွးေဟာင္းစာေပသုေတသီတစ္ဦး
ျမန္မာမႈဗိမာန္စာေပဘဏ္

MM-Art-1-2

 

Read the rest of this entry

ျမန္မာမႈအႏုပညာပန္းပေဒသာႏွင့္ အဆင္တန္ဆာမ်ား စာတြဲ(၄)

ျမန္မာမႈအႏုပညာပန္းပေဒသာႏွင့္ အဆင္တန္ဆာမ်ား စာတြဲ(၄)
ေရွးေဟာင္းစာေပသုေတသီတစ္ဦး
ျမန္မာမႈဗိမာန္စာေပဘဏ္

MM-Art-1-2

 

Read the rest of this entry